ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ : 044-666132 Email : 6312102@dla.go.th "พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น โทร.02-2241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) "ได้คนเก่ง คนดี ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นไทย" 

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสวัสดิการสังคม
 
 
คณะผู้บริหาร
 
   
 
นายจำรูญ ชอบรัมย์
นายกเทศมนตรี
โทร. 06-3267-0236
 
   
 
นายธิติวัฒน์ ธนะชัยกุลโรจน์
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 09-4261-0383
 
   
 
นายสุริยา นันทสิงห์
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 09-0253-4077
 
   
 
นายแดง เฉลียวรัมย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
08-5498-9576
 
   
 
นางโศภิต ชราศรี
เลขา ฯ นายกเทศมนตรี
โทร. 06-4850-9845
 


หัวหน้าส่วนราชการ
 
   
 
นายกาญจนะ พงศ์จริยา
ปลัดเทศบาลตำบลปราสาท
โทร. 09-1868-8558
 
   
 
นายสุรศักดิ์ คูณภาค
รองปลัดเทศบาลตำบลปราสาท
โทร. 08-2150-0950
 
   
 
นายถาวร วันดี
หัวหน้าสำนักปลัด
08-1977-7622
 
   
 
น.ส.ยุราพร เปือยหนองแข้
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 09-1351-9919
 
   
 
นายวิชาญ วรรณโกษิตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 08-5764-9375
 
   
 
นางกัญญาณัฐ อ่อนจันทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 08-9189-2659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์โควิด -19จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประชาชนจิตอาสา
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน111
เดลินิวส์